Potrivit Hotărârii de Guvern 1540/2022, privind modificarea şi completarea HG nr 696/2021,  termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 a fost prelungit până la data de 31 martie 2023. Principalul motiv al prelungirii aplicabilității actului normativ este asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere nefinalizarea traseului decizional de aprobare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023.

Totodată, s-au introdus în actul normativ și unele prevederi noi cu aplicare de la 1 ianuarie 2023. Astfel, se extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistenţa medicală primară persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat, în acord cu prevederile Programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România, convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Urmează ca aceste persoane să aibă acces la o paletă mai largă de servicii medicale la medicul de familie, cum ar fi consultaţiile pentru afecţiuni cronice, precum şi consultațiile de prevenție acordate în aceeaşi modalitate ca şi persoanelor asigurate. Detaliile acordării acestor servicii urmează să fie reglementate prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, care, de asemenea, vor fi modificate.

Hotărârea de Guvern din 19 decembrie stabilește totodată și modalitatea de evidențiere, raportare și decontare a serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate în cabinetele de medicină de familie. Pentru aceste servicii se stabilesc tarife exprimate în puncte de valoare egală cu punctele pentru serviciile acordate persoanelor asigurate, iar cabinetele de medicină primară vor încheia cu casele de asigurări de sănătate acte adiționale pentru furnizarea de servicii medicale către persoanele neasigurate.

Finanțarea acestor servicii se va face din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sănătății.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2023 încetează aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, conform cărora decontarea serviciilor medicale spitaliceşti s-a realizat la nivelul cheltuielilor efective. De la data respectivă, contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă se va realiza pe baza indicatorilor specifici spitalelor.

Toate tarifele pentru decontarea serviciilor medicale spitalicești, atât pentru spitalizarea continuă, cât și pentru cea de zi, dar și pentru serviciile medicale în scop diagnostic-caz, acordate în ambulatoriul de specialitate clinic sunt finanţate din fondul alocat pentru asistenţă medicală spitalicească, şi care sunt similare unor servicii medicale standardizate acordate în spitalizare de zi, au fost ajustate ținându-se cont de inflație.

Din 2023, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate va apărea o serie de elemente de noutate. Desigur, sunt prevăzute şi restricţii care modifică uşor schema serviciilor de asistenţă medicală, însă toate sunt concepute în interesul, beneficiul pacientului. Prelungirea Contractului Cadru are ca scop asigurarea tuturor serviciilor medicale şi farmaceutice în condiţii normale si eficiente”declară directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Argeş, economist Ionuţ Gheorghe (foto).

Write A Comment